Vpis/izpis

Vpis otroka v vrtec

Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oz. ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v tajništvu vrtca oz. na spletni strani vrtca. Občina Brežice enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo z Vrtcem pri OŠ Globoko in plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega je otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. Pri vstopu v vrtec so starši dolžni priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vloga za vpis (pdf)

Vloga za vpis (word)

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca na podlagi izpisnega lista do 20. dne v mesecu. Izpis se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca. Izpisni list je na voljo v tajništvu šole ali na spodnji povezavi.

Vloga za izpis

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za
najstarejšega otroka.
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
(Uradni list RS, št. 25/2019, z dne 19. 4. 2015 – Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, Stran 3137).

Vloga za rezervacijo