Skladno s cilji Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 so bile na podlagi mednarodnih standardov in normativov oblikovane sodobne prehranske smernice za zdravo prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih, s sprejetjem Zakona o šolski prehrani pa je njihovo udejanjanje tudi uzakonjeno. Smernice so namenjene zdravi populaciji, v primeru zdravstvenih težav, pa je treba ravnati v skladu s prejetimi navodili zdravnika. Ob tem vzgojno-izobraževalni zavodi poskrbijo, da so ponujeni obroki sestavljeni pravilno, da osebje, ki načrtuje in pripravlja obroke, pozna prehranska priporočila in dietne zahteve in jih pri svojem delu tudi upošteva.

Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je sprejelo Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice, 3. julija 2018 pa tudi potrdil Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, so namenjene zdravnikom, ki otrokom predpisujejo diete. S sprejetjem priporočil, so bile odpravljene tudi nejasnosti, kdo predpisuje diete, katere diete, ter za koliko časa.
Da bi se vzgojno-izobraževalnim zavodom olajšalo zagotavljanje dietne prehrane za otroke, priporočila vsebujejo tudi novo Potrdilo o medicinsko indicirani dieti z opredeljenimi dietami, ki ga po veljavni medicinski doktrini izda izbrani zdravnik na primarni ravni ali specialist pediater usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni. Potrdilo za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojno-izobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete.

vir: http://solskilonec.si/

 

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka

 

Starši odjavo obrokov sporočite v kuhinjo na številko 07/45 219 31 ali na elektronski naslov odjavaprehranegloboko@gmail.com do 7.30 ure.