a) ORGANI UPRAVLJANJA

 • SVET ZAVODA OŠ GLOBOKO:
  5 predstavnikov zavoda,
  3 predstavniki ustanovitelja,
  3 predstavniki iz Sveta staršev.
 • SVET STARŠEV (Vrtca in OŠ Globoko):
  za organizirano uresničevanje interesa staršev je v javnem vrtcu oz. šoli oblikovan svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek/razred po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 • RAVNATELJICA

b) STROKOVNI ORGANI

 • VZGOJITELJSKI ZBOR
 • STROKOVNI AKTIV