Pravice staršev in otrok, določenih v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih

 • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakonski zastopniki.
 • Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar vam mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Obveznosti staršev do vrtca

 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen,
 • da upoštevajo poslovni čas vrtca,
 • da vrtec obvestijo o otrokovi morebitni odsotnosti,
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb,
 • da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
 • da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih,
 • da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje oz. priložijo navodilo zdravnika,
 • da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov,
 • da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah,
 • da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno,
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu,
 • da otrok ne prinaša v vrtec nevarnih in dragih predmetov ali igrač.

Sklad vrtca

Sklad vrtca je bil ustanovljen v skladu s 135. členom ZOFVI. Finančna sredstva, pridobljena preko sklada vrtca, omogočajo dvig kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor odloča o razporeditvi sredstev na predlog ravnateljice.

Šolska svetovalna služba:

Delo opravlja svetovalna delavka Danijela Radjen. Njeno delo je spremljanje, vodenje, svetovanje in pomoč otrokom, staršem in zaposlenim pri vzgoji in izobraževanju.

Načini povezovanja in sodelovanja s starši

Oblike sodelovanja s starši so skupne in individualne.

SKUPNE:

 • srečanje z družino pred vstopom otroka v vrtec,
 • roditeljski sestanki,
 • skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev in pedagoških delavcev vrtca in OŠ,
 • strokovna predavanja in razgovori s posameznimi strokovnjaki.

INDIVIDUALNE:

 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otroka,
 • pogovorne ure za individualne poglobljene pogovore o otroku,
 • individualni razgovori s strokovnimi delavci vrtca pred vstopom otroka v vrtec,
 • vključevanje staršev v aktivnosti vzgojnega programa v skupini,
 • prisotnost staršev v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec, v dogovoru z vzgojiteljico,
 • pisne informacije o tekočem delu in življenju v skupini v kotičku za starše, na oglasnih deskah, na spletni strani in v publikaciji.