Vpis/izpis

Vpis otroka v vrtec

Vrtec sprejema predšolske otroke od enega leta starosti oz. ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev, do vključitve v osnovno šolo na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Za vpis otroka v vrtec starši izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v tajništvu vrtca oz. na spletni strani vrtca. Občina Brežice enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo z Vrtcem pri OŠ Globoko in plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega je otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. Pri vstopu v vrtec so starši dolžni priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vloga za vpis (pdf)

Vloga za vpis (word)

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišete otroka iz vrtca na podlagi izpisnega lista do 20. dne v mesecu. Izpis se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca. Izpisni list je na voljo v tajništvu šole ali na spodnji povezavi.

Vloga za izpis

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

(Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, stran 6294.)

Vloga za rezervacijo